Πληροφορίες και δικαιολογητικά πληρωμής

Πληροφορίες

 • Για την πληρωμή των ωρομισθίων εκπαιδευτικών θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα αρχεία excel που φαίνονται αριστερά.
 • Το πρώτο αφορά στην πληρωμή ωρομισθίων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ενώ το δεύτερο στην πληρωμή ωρομισθίων εμπειροτεχνών.
 • Κάθε αρχείο excel έχει πολλές καρτέλες. Θα πρέπει να τις επισκεφθείτε όλες για να συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία. Σε κάθε καρτέλα, πιέστε το κουμπί “ΒΟΗΘΕΙΑ” για να δείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης.
 • Για να λειτουργήσουν σωστά τα αρχεία θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένες οι μακροεντολές. Στο excel 2003 θα πρέπει να επιλέξετε “Ενεργοποίηση μακροεντολών” κατά το άνοιγμα του αρχείου. Στα excel 2007/2010 θα πρέπει αφού ανοίξετε το αρχείο να επιλέξετε “ενεργοποίηση περιεχομένου” στην κίτρινη μπάρα που εμφανίζεται κάτω από το μενού.
 • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν στον προηγούμενο μήνα θα πρέπει να στέλνονται μέχρι τις 3 του τρέχοντος μήνα. Για παράδειγμα, τα δικαιολογητικά για τον Ιανουάριο θα πρέπει να σταλούν μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου.
 • Οι εμπειροτέχνες ωρομίσθιοι δικαιούνται διδακτικά τρίμηνα. Τα τρίμηνα ορίζονται ως εξής:
  • Α’ Τρίμηνο: Από 11/09 έως 30/11
  • Β’ Τρίμηνο: Από 01/12 έως 28/02
  • Γ’ Τρίμηνο: από 01/03 έως 31/05

Μετά τη λήξη κάθε τριμήνου θα πρέπει να στέλνονται τα σχετικά δικαιολογητικά για το τρίμηνο που πέρασε.

 • Σύμφωνα με το αριθ. 966/15-09-03 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ με το οποίο μας κοινοποιείται το αριθ.2005762/547/0022/22-04-1998 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. το οποίο καταργεί την παράγραφο 5 του αριθ. 68669/12469/25-06-1984 εγγράφου του Γ.Λ.Κ. που αφορούσε ημέρες εορτών και αργιών κατά τις οποίες πληρώνονταν οι ωρομίσθιοι καθηγητές, από όπου τελικά προκύπτει ότι οι ωρομίσθιοι καθηγητές:
  1. Δεν δικαιούνται της οριζόμενης ωριαίας τους αποζημίωσης: 
   α) Τις ημέρες διακοπών των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
   β) Τις ημέρες των επίσημων αργιών κατά τις οποίες οι σχολικές μονάδες δεν λειτουργούν και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι: 30η Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών), 25η Μαρτίου, Πρωτομαγιά, 28η Οκτωβρίου και 17η Νοεμβρίου.
  2. Δικαιούνται την οριζόμενη ωριαία αποζημίωσή τους κατά τις εργάσιμες ημέρες όταν:
   α) οι μαθητές κάνουν αποχή από τα μαθήματά τους.
   β) δεν γίνονται μαθήματα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
   γ) το σχολείο τους είναι εκλογικό κέντρο για βουλευτικές ή δημοτικές εκλογές.
   δ) πραγματοποιούνται γενικές συνελεύσεις των καθηγητών εφόσον βέβαια οι ωρομίσθιοι είναι παρόντες και διαθέτουν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία των σχολείων σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας τους.
   ε) όταν γίνονται σχολικές εκδρομές.
   στ) σε εθνικές ημέρες πένθους.

  Η λήξη πληρωμής των ωρομισθίων πρέπει να συμφωνεί κατά περίπτωση με τη λήξη της σχέσης εργασίας τους σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ 4 της 35557/Δ2/9-4-2003 Υ. Α. (ΦΕΚ 465) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Αριθμ. 67092/Δ2/22-05-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 954), σε συνδυασμό με τη ΙΒ/1091/9-2-1999 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ με το οποίο μας κοινοποιείται η αριθ. 701/1998 γνωμοδότηση του Γ. Σ. Κ., δηλαδή:

  Α. Με την ανάληψη υπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών ή αναπληρωτών.
  Β. Με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προσληφθεί.
  Γ. Με καταγγελία για σπουδαίο λόγο.

  Εφόσον δε συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως την 21η Ιουνίου κάθε διδακτικού έτους.

Δικαιολογητικά

 1. Καταστάσεις πληρωμής σε 5 αντίγραφα ή σε 4 αντίγραφα αν η πληρωμή αφορά έναν μόνο ωρομίσθιο, στις οποίες:
  α) να αναγράφονται τα απαιτούμενα στοιχεία των δικαιούχων (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ, αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
  β) να υπογράφουν οι δικαιούχοι σε όλα τα αντίγραφα.
  γ) να υπογράφονται και να σφραγίζονται από το Δ/ντή όλα τα αντίγραφα.
 2. Ημερολόγιο κατά μήνα που παρουσιάζει τις πραγματοποιηθείσες ώρες και ημέρες.
 3. Αντίγραφα προγραμμάτων του σχολείου για το αντίστοιχο διάστημα που αξιώνεται αμοιβή.
 4. Αντίγραφα της απόφαση πρόσληψης, της σύμβασης και του πρακτικού ανάληψης υπηρεσίας.

Ειδικά για την τελευταία τακτική πληρωμή χρειάζονται επιπλέον:

 1. Αντίγραφο προγράμματος των εξετάσεων όπου θα φαίνεται η συμμετοχή του ενδιαφερομένου.
 2. Αντίγραφο πρακτικού έκδοσης αποτελεσμάτων.