Εκπαιδευτική άδεια

Πληροφορίες

Σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. 2/17579/0022/2-2000 και 2/87661/0022/1-12-1999 έγγραφα του Γ.Λ.Κ. οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή δικαιούνται σχετικό επίδομα όπως ορίζει η απόφαση που τους χορηγεί την εκπαιδευτική άδεια.

Το εν λόγω επίδομα των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια καθορίζεται:

α) στην ημεδαπή 20% (σύμφωνα με ότι αναφέρεται στην απόφαση χορήγησης της άδειας) του βασικού μισθού τους
β) στην αλλοδαπή στο 100% του βασικού μισθού τους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω έγγραφα οι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται το επίδομα αυτό είναι:

  • 2% υπέρ ΜΤΠΥ
  • 2,55% υπέρ Υγειονομικής περίθαλψης
  • 20% φόρος.

Δικαιολογητικά

  1. Κατάσταση πληρωμής σε 5 αντίγραφα
  2. Βεβαίωση (η οποία χορηγείται συνήθως στον ενδιαφερόμενο στο τέλος κάθε τριμήνου) της σχολής στην οποία φοιτά ο μετεκπαιδευόμενος ότι ο ενδιαφερόμενος παρακολούθησε ανελλιπώς το πρόγραμμα σπουδών του.
  3. Αντίγραφο της απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή με την οποία χορηγείται η εκπαιδευτική άδεια
  4. Υπεύθυνη δήλωση του 1599/86 του εκπαιδευτικού όπου θα δηλώνει: «δεν εισπράττω άλλο επίδομα ή υποτροφία από υπηρεσία, ίδρυμα ή οργανισμό πλην του επιδόματος εκπαιδευτικής άδειας που μου χορηγεί η υπηρεσία μου όπως ορίζουν οι σχετικοί εγκύκλιοι».
  5. Βεβαίωση τακτικών αποδοχών για τους μήνες που αντιστοιχούν στο διάστημα αξίωσης του επιδόματος