Μη χρήση άδειας

Πληροφορίες

Οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται κατά την περίοδο της θερινής άδειας δικαιούνται για κάθε ημέρα εργασίας τους την ημερήσια αποζημίωση
(Βασικός Μισθός + Επίδομα Εξωδιδακτικής Απασχόλησης + Επίδομα Διδακτικής Προετοιμασίας) / 30.

Τα δικαιολογητικά αμοιβής των απασχολουμένων ημέρες Θερινής άδειας τόσο των Δημοσίων όσο και των Ιδιωτικών σχολείων αποστέλλονται στην υπηρεσία μας.

Δικαιολογητικά

  1. Βεβαίωση ότι οι δικαιούχοι εργάστηκαν ημέρες θερινής άδειας.
  2. Αντίγραφο της απόφασης ορισμού των δικαιούχων για τη συγκεκριμένη απασχόληση.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 προς την Δ.Δ.Ε. Ν. Αργολίδας.
  4. Βεβαίωση αποδοχών του μηνός που αντιστοιχεί στις μέρες εργασίας κατά την περίοδο θερινής άδειας
  5. Μόνο για τα Ιδιωτικά Σχολεία, συμπληρωμένο έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων.
  6. Κατάσταση πληρωμής σε 4 αντίγραφα