Έξοδα μετάθεσης

Πληροφορίες

Έξοδα μετάθεσης δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν χωρίς δική τους αίτηση ή οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ύστερα από δική τους αίτηση και έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) διδακτικά έτη υπηρεσίας στον τόπο από τον οποίο μετατέθηκαν.

Ο μετακινούμενος λόγω μετάθεσης δικαιούνται:

 • Έξοδα μετακίνησης του ιδίου και των μελλών της οικογένειάς του, καθως και ποσοστό 10%επί του ατομικού εισητηρίου του. Αν η μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ. αυτοκίνητο ο μετακινούμενος δικαιούται αποζημίωση 0,15€/km.
 • Έξοδα Μετάθεσης που ορίζονται σε 880,41€ για μετακίνηση που η συνολική χερσαία απόσταση από τον τόπο μετάθεσης είναι μέχρι εκατό (100) km. Το ποσό αυτό ισχύει και για μεταθέσεις στη νησιωτική Ελλάδα.

Το βασικό ποσό των 880,41€ προσαυξάνεται κατά περίπτωση ως εξής:

 • Κατά 10% για κάθε μετακινούμενο μέλος της οικογένειας του εκπαιδευτικού.
 • Κατά 50% για μεταθέσεις από προς και μεταξύ των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου.
 • Κατά 30% για μεταθέσεις από, προς και μεταξύ νήσων προβληματικής περιοχής.
 • Κατά 20% για λοιπές πλην των ανωτέρω περιπτώσεων , μεταθέσεις από νησί σε νησί, από την ηπειρωτική Ελλάδα στη νησιωτική και αντίστροφα όταν χρησιμοποιείται θαλάσσιο μέσο μεταφοράς της οικοσκευής για περισσότερο από 20 ναυτικά μίλια.
 • Όταν η συνολική χερσαία απόσταση για τη μεταφορά της οικοσκευής υπερβαίνει τα εκατό (100) χιλιόμεττρα, προστίθενται και 0,59€ ανά χιλιόμετρο για την πάνω από εκατό (100) χιλιόμετρα απόσταση.
 • Εάν η μετακίνηση περιλαμβάνει και διαδρομή με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς, καταβάλλεται ο ναύλος ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου που ανήκει στον εκπαιδευτικό ή σε σύζυγο, καθώς και ο ναύλος απλής διαδρομής του μεταφέροντος την οικοσκευή του εκπαιδευτικού φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ.

Η καταβολή της κατά τα ανωτέρω οριζόμενης δαπάνης μεταφοράς της οικοσκευής δικαιολογείται με την προσκόμιση φορτωτικής ή άλλων επίσημων παραστατικών στοιχείων, που καλύπτουν τουλάχιστον το 70% της δαπάνης που δικαιούται. Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό των υποβληθέντων παραστατικών στοιχείων δεν καλύπτει το παραπάνω ποσοστό, καταβάλλεται στον μετατιθέμενο το συνολικό ποσό των παραστατικών στοιχείων και το 30% του βασικού ποσού και των κατά περίπτωση προσαυξήσεων.

Στην περίπτωση που δεν προσκομισθεί φορτωτική ή άλλο επίσημο παραστατικό στοιχείο, καταβάλλεται μόνο το 30% του βασικού ποσού.

Δικαιολογητικά

 1. Ημερολογιακή κατάσταση εις διπλούν υπογεγραμμένη από το δικαιούχο και θεωρημένη από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας.
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο διαταγής μετάθεσης.
 3. Εισιτήρια μεταφορικών μέσων.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου που μετακινούνται μαζί του και για την χρησιμοποίηση Ι.Χ. αυτοκινήτου που ανήκει στον ίδιο ή τη σύζυγο αυτού, τον αριθμό κυκλοφορίας και τον αριθμό άδειας οδήγησης.
 5. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας, εφόσον η μετακίνηση πραγματοποιείται με Ι.Χ. μεταφορικό μέσο.
 6. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την κατηγορία και τον βαθμό του υπαλλήλου, όταν αυτά δεν προκύπτουν από τη διαταγή μετάθεσης.Εξοφλημένη φορτωτική μεταφοράς της οικοσκευής ή άλλα επίσημα παραστατικά στοιχεία. Σε περίπτωση μετακίνησης με ferry-boat, θα επισυνάπτονται αποδείξεις ναύλων του Ι.Χ. αυτοκινήτου και του φορτηγού αυτοκινήτου. Ο ναύλος του φορτηγού αυτοκινήτου θα αναγράφεται χωριστά στη φορτωτική.
 7. Εξοφλημένη φορτωτική μεταφοράς της οικοσκευής ή άλλα επίσημα παραστατικά στοιχεία. Σε περίπτωση μετακίνησης με ferry-boat, θα επισυνάπτονται αποδείξεις ναύλων του Ι.Χ. αυτοκινήτου και του φορτηγού αυτοκινήτου. Ο ναύλος του φορτηγού αυτοκινήτου θα αναγράφεται χωριστά στη φορτωτική.
 8. Βεβαίωση του προϊσταμένου της υπηρεσίας για την εγκατάστασή του στο τόπο της νέας υπηρεσίας και ότι δεν μετατίθεται σε συνέχεια απόσπασης, για την οποία έλαβε αποζημίωση ή δεν αποσπάται σε συνέχεια προηγούμενης απόσπασής του στον ίδιο τόπο.
 9. Καταστάσεις Πληρωμής (4 αντίγραφα).