Υπερωρίες

Πληροφορίες

 • Η υπερωριακή αποζημίωση σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται για τo σχoλικό έτος 2010-11 σε 8,91€. Από 1/11/2011 σε 10€
 • Η ανάθεση υπερωριών έως πέντε (5) ωρών γίνεται με πράξη από τον σύλλογο καθηγητών του σχολείου, αν οι υπερωρίες γίνονται στο σχολείο που είναι τοποθετημένος ο εκπαιδευτικός.
 • Αν οι υπερωρίες γίνονται στο σχολείο που ο εκπαιδευτικός διατίθεται για την συμπλήρωση του ωραρίου του, τότε η ανάθεση των υπερωριών γίνεται με απόφαση του οικείου ΠΥΣΔΕ ύστερα από αίτηση του σχολείου στο οποίο ο εκπαιδευτικός διατίθεται.
 • Υπερωρίες άνω των πέντε (5) ωρών εγκρίνονται με απόφαση του ΥΠΕΠΘ.
 • Στα ωρολόγια προγράμματα όλων των σχολείων που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να φαίνεται αν είναισυμπληρωμένο το υποχρεωτικό του ωράριο καθώς και αν έχουν συμπληρώσει το υποχρεωτικό τους ωράριο οι άλλοικαθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. (να είναι κυκλωμένες οι ώρες-υπερωρίες στο πρόγραμμα και νασυμβαδίζουν με τις ημερολογιακές καταστάσεις)
 • Διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται αποζημίωση για υπερωρίες κατά τις αργίες ( υποχρεωτικές,συνδικαλιστικές, τοπικές), το κλείσιμο των σχολείων (καιρικές συνθήκες, καταλήψεις κλπ.), τις σχολικές εκδρομές και στις ληφθείσες άδειες εκπ/κων.

Δικαιολογητικά

 1. Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου ή Απόφαση του ΠΥΣΔΕ (όχι κοινοποίηση του ΠΥΣΔΕ προς τον εκπαιδευτικό).
 2. Πρόγραμμα του σχολείου στο οποίο να φαίνονται οι ώρες εργασίας του καθηγητή, το υποχρεωτικό του ωράριο και οι υπερωρίες του. Αν ο εκπαιδευτικός διατίθεται και σε άλλο ή άλλα σχολεία να περιέχονται και τα προγράμματα των σχολείων αυτών. Αν οι υπερωρίες ή μέρος αυτών πραγματοποιούνται σε πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας είναι απαραίτητο και το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας.
 3. Ημερολόγια υπερωριών για κάθε Μήνα, στα οποία να φαίνονται ο αριθμός των υπερωριών για κάθε ημέρα και ο συνολικός αριθμός των ημερών και των υπερωριών του μήνα.
 4. Υπεύθυνη δήλωση των εκπαιδευτικών που να δηλώνουν ότι οι πρόσθετες αποδοχές τους δεν ξεπερνούν το 25% των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των επιδομάτων του άρθρου 9 (εορτών και άδειας) του ν. 3205/2003.
 5. Καταστάσεις πληρωμής σε πέντε (5) αντίγραφα ή σε τέσσερα (4) αντίγραφα αν η κατάσταση περιέχει έναν μόνο εκπαιδευτικό. Οι καταστάσεις να υπογράφονται από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και η δαπάνη να βεβαιώνεται από τον Διευθυντή του Σχολείου.