Οδοιπορικά

Πληροφορίες

ΔΑΠΑΝΕΣ

Για τις δαπάνες οδοιπορικών συμπλήρωσης ωραρίου ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παροχή οδηγιών  για την εφαρμογή  της  υποπαραγρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου  2  του νόμου 4336/2015(ΦΕΚ 94/Α), (επί του άρθρου 8 και 9)

Επί του άρθρου 8 (Χιλιομετρική αποζημίωση – Ανώτατο όριο κατά μήνα
χιλιομέτρων) :
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης
για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται και το ανώτατο όριο των κατά μήνα χιλιομέτρων, που επιτρέπεται να πραγματοποιούν οι μετακινούμενοι με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα εκτός έδρας. Μετά την εξάντληση του ανωτέρω ορίου καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων των φθηνότερων μέσων μαζικής μεταφοράς. Επισημαίνεται ότι μέχρι την τυχόν έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης, το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για μετακίνηση με αυτοκίνητο, εξακολουθεί να καθορίζεται από την αριθμ. 2/56533/0022/10-10-2006 (Β 1772) κ.υ.α. και ανέρχεται στα 0,15€ το χιλιόμετρο.

Επί του άρθρου 9 (Μετακινήσεις προσωπικού Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (νυν Υπ. Παιδείας,
Έρευνας & Θρησκευμάτων) :
Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι για τις μετακινήσεις του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων (νυν Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων), που μετέχει στην προετοιμασία και διεξαγωγή των γενικών και ειδικών εξετάσεων, κατά την περίοδο αυτών, επιτρέπεται η μετακίνηση εντός ή εκτός έδρας, με αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης με προσωπική ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά, με έγκριση του αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση του άρθρου 8 (0,15 € ανά χιλιόμετρο), καθώς και η δαπάνη διοδίων. Σε διαφορετική περίπτωση καταβάλλεται το αντίτιμο των
εισιτηρίων των χρησιμοποιούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς.
Με τις διατάξεις της παρ. 2, ορίζεται ότι στους εκπαιδευτικούς που μετακινούνται για τη συμπλήρωση του εβδομαδιαίου ωραρίου τους αναγνωρίζεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου ή το αντίτιμο των εισιτηρίων των χρησιμοποιούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς.
Είναι αυτονόητο ότι τα έξοδα της παραγράφου αυτής, στην περίπτωση μετακίνησης με
αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, αναγνωρίζονται μόνο για αποστάσεις που δεν καλύπτονται
από αστική συγκοινωνία.

Δικαιολογητικά

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αριθμ. 2/73/ΔΕΠ /ΦΕΚ ΑΡ. ΦΥΛΛ. 20/14-1-2016 και τις απαιτήσεις της τοπικής Δ.Υ.ΕΕ)
Για την καταβολή των προβλεπομένων εξόδων κίνησης στους εκπαιδευτικούς που μετακινούνται για τη συμπλήρωση του εβδομαδιαίου ωραρίου απαιτούνται:
α. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης, σε δύο (2) αντίγραφα, υπογεγραμμένη από το δικαιούχο και τον οικείο προϊστάμενο, στην οποία αναφέρονται κατά περίπτωση: το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, η ιδιότητα, ο κλάδος ή η ειδικότητά του, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του σε μορφή ΙΒΑΝ ή φωτοτυπία λογαριασμού, οι ημερομηνίες μετακινήσεων, ο τόπος μετάβασης, η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, το μέσον μετακίνησης, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς, η δαπάνη των εισιτηρίων, αναλυτικά και στο σύνολο.
β. Αντίγραφο της απόφασης διάθεσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.
γ. Το εισιτήριο ή την απόδειξη καταβολής του αντιτίμου αυτού δ. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης, εφόσον μετακινούνται με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, για την καταβολή της χιλιομετρικής αποζημίωσης, που εκδίδεται από το Διαδραστικό εργαλείο(kmd.ggde.gr)υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων με εντοπισμό σημείων αναφοράς (σημείο εκκίνησης – σημείο άφιξης) για τον υπολογισμό οδηγικών αποστάσεων, απεικόνισης διαδρομών με έκδοση εντύπου της διανυόμενης απόστασης και πιστοποίησης της γνησιότητας των εντύπων που εκδίδονται από το σύστημα  ή εισητήρια του ΚΤΕΛ  και βεβαίωση ΚΤΕΛ Τιμολόγησης εισητηρίων, αν η μετακίνηση γίνεται με Λεωφορείο

ε.Ημερολόγια για κάθε Μήνα, στα οποία να φαίνονται ο αριθμός και οι ημέρες συμπλήρωσης που πραγματοποιήθηκαν τον κάθε μήνα στ. Αποδείξεις διοδίων κατά τη μετακίνηση με Ι.Χ. Όσοι μετακινούμενοι διαθέτουν ηλεκτρονική κάρτα διέλευσης προσκομίζουν, από την Εταιρεία Διαχείρισης Διοδίων, κατάσταση διελεύσεων στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία και η ώρα διέλευσης από το σταθμό δι οδίων.
ζ.Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου. ( αφορά τη ΔΙΔΕ) η) Ωρολόγια προγράμματα σχολείων θ) Υπεύθυνη δήλωση των εκπαιδευτικών που να δηλώνουν τον τρόπο μετακίνησής τους (Ι.Χ. ή Λεωφορείο), τον αριθμό του αυτοκινήτου τους και τον αριθμό της άδειας κυκλοφορίας αν η μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ

ι) Βεβαίωση Δ/ντή Σχολείου

***(Είναι αυτονόητο ότι τα έξοδα της παραγράφου αυτής, στην περίπτωση μετακίνησης με
αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, αναγνωρίζονται μόνο για αποστάσεις που δεν καλύπτονται
από αστική συγκοινωνία.) *****

Πληροφορίες

Διανυκτέρευση

Η διανυκτέρευση επιτρέπεται:

 • Όταν η απόσταη από την έδρα του υπαλλήλου είναι μεγαλύτερη από 120 km, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύρη από 80 km
 • Όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο και για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 ναυτικά μίλια.
 • Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική ή λυμενική αρχή.
 • Ως δαπάνη διανυκτέρευσης θεωρείται το καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας. πανσιόν ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Το ύψος της δαπάνης αυτής ορίζεται κατά ανώτατο όριο όπως φαίνεται στον πίνακα στο τέλος της σελίδας.

Ημερήσια αποζημίωση

Ημερήσια Αποζημίωση: 29,35€
Ημέρα Επιστροφής: 9,78€
Δαπάνη Διανυκτέρευσης: έως 35,22€ (+20% για τους μήνες Ιούνιο & Αύγουστο)
Αποζημίωση Μονοήμερης: 9,78€

Το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης ορίζεται όπως φαίνεται παραπάνω και καταβάλλεται:

 • Ολόκληρο, όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις, ή όταν οι δαπάνες διανυκρέρευσης και μόνον αυτές καλύπτονται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.
 • Το 1/2 της ημερήσιας αποζημίωσης σε περίπτωση που δικαιούνται διανυκτέρευση και καλύπτονται από ημιδιατροφή.
 • Το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης αν πρόκειται για την ημέρα επιστροφής.
 • Το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης για απόσταση άνω των 40 km αν ο μετακινούμενος δεν δικαιούται διανυκτέρευση.

Έξοδα συμμετοχής Σεμιναρίου, Συνεδρίου, Εργασιών Κέντρων Ερευνών.

Τα έξοδα συμμετοχής, αν υπάρχουν, μπορεί να καλύπτονται από το Δημόσιο σύμφωνα με την σχετική απόφαση ύστερα από την καταβολή των αναλόγων παραστατικών.

Οδοιπορικά

Αν οι μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δικαιούνται αποζημίωση 0,15 €/km, ενώ αν γίνεται με συγκοινωνιακά μέσα το αντίτιμο των εισητηρίων τους. Επίσης στα οδοιπορικά έξοδα περιλαμβάνονται Διόδια, εισητήρια ferry boat κλπ.

Στο σύνολο της ημερήσιας αποζημίωσης γίνεται κράτηση 2% για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και 1% για τους αναπληρωτές, υπέρ του ΜΤΠΥ.

Δικαιολογητικά

 1. Αντίγραφο της απόφασης του ΥΠΕΠΘ με τα ονόματα των συμμετεχόντων
 2. Αντίγραφο της έγκρισης μεακίνησης του ΥΠΕΠΘ ή της Δ.Δ.Ε.
 3. Βεβαίωση συμμετοχής
 4. Απόδειξη πληρωμής για την συμμετοχή στο Σεμινάριο ή Συνέδριο κλπ, αν απαιτείται πληρωμή.
 5. Χιλιομετρική απόσταση που εκδίδεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Νομαρχίας, αν η μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ. ή εισητήρια αν η μετακίνηση γίνεται με συγκοινωνιακό μέσο.
 6. Απόδειξη διοδίων (χωρίς αυτή δεν πληρώνεται η μετακίνηση με Ι.Χ.)
 7. Ονομαστική απόδειξη του ξενοδοχείου (Χωρίς αυτή, στον ενδιαφερόμενο καταβάλλεται μόνο το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης και όχι ολόκληρη η ημερήσια αποζημίωση)
 8. Υπεύθυνη δήλωση των εκπαιδευτικών που να δηλώνουν τον τρόπο μετακίνησής τους (Ι.Χ. ή Λεωφορείο), τον αριθμό του αυτοκινήτου τους και τον αριθμό της άδειας κυκλοφορίας αν η μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ.
 9. Καταστάσεις πληρωμής σε πέντε (5) αντίγραφα ή σε τέσσερα (4) αντίγραφα αν η κατάσταση περιέχει έναν μόνο εκπαιδευτικό. Οι καταστάσεις να υπογράφονται από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και η δαπάνη να βεβαιώνεται από τον Διευθυντή του Σχολείου.

Πληροφορίες

Η μηνιαία αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα εκπαιδευτκών που διατίθενται για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των βουλευτών και των Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και των εκπαιδευτικών που διατίθενται στα γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ερωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2026/92 και του άρθρου 74 του Ν.2910/2001, διαμορφώνεται:

από 1/1/2008 έως 31/08/2008 σε 386,41 €
από 1/9/2008 έως 31/12/2008 σε 398,77 €

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται από το σχολείο που είναι τοποθετημένος ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Πληροφορίες

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/70417/0022/30-08-1999 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων. (ΦΕΚ 1967/Τ.Β/03-11-1999), ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατά μήνα ημερών μετακίνησης εκτός έδρας που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τις 120 ημέρες κατ’ έτος και στον οποίο αριθμό δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες για συμμετοχή των υπαλλήλων σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση καθορίζεται ως ακολούθως:

 • Εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι 7 ημέρες.
 • Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι γραφείων φυσικής αγωγής και ξένων και μειονοτικών σχολείων μέχρι 9 ημέρες.
 • Καθηγητές φυσικής αγωγής που μετακινούνται και για συμμετοχή σε διενέργεια αθλητικών εκδηλώσεων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης μέχρι 8 ημέρες.
 • Εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετακινούνται και για να συνοδεύσουν μαθητές σε σχολικές εκδρομές μέχρι 8 ημέρες.
 • Εκπαιδευτικοί και λοιποί υπάλληλοι μέλη και γραμματείς κεντρικών επιτροπών εξετάσεων, καθώς και πρόεδροι, μέλη, γραμματείς και βοηθοί γραμματείς των επιτροπών και ομάδων των γενικών και ειδικών εξετάσεων, των εξετάσεων για τα ειδικά μαθήματα και του Εθνικού Απολυτηρίου και τις δοκιμασίες και γενικά του κάθε είδους ατομικών και συλλογικών οργάνων, που απασχολούνται στα πλαίσια του συστήματος προπαρασκευής, αξιολόγησης και επιλογής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι 9 ημέρες.
 • Εκπαιδευτικοί γενικά και λοιποί υπάλληλοι που παίρνουν μέρος σε ενημερωτικές συσκέψεις για θέματα εξετάσεων ή μετακινούνται για παροχή οδηγιών σε περιφερειακές υπηρεσίες ή σε μέλη των κάθε είδους επιτροπών που συγκροτούνται στα πλαίσια της προετοιμασίας, διεξαγωγής, βαθμολόγησης και έκδοσης αποτελεσμάτων των γενικών ειδικών εξετάσεων και εξετάσεων Εθνικού Απολυτηρίου ή απασχολούνται για τη μεταφορά υλικού, εντύπων, γραπτών δοκιμίων, βαθμολογικών πινάκων, αποκομμάτων βαθμολογίας, συνοδεία γραπτών δοκιμίων κλπ. μέχρι 9 ημέρες.
 • Εκπαιδευτικοί που απασχολούνται ως βαθμολογητές ή αναβαθμολογητές των γραπτών δοκιμίων των γενικών και ειδικών εξετάσεων, των εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα και των εξετάσεων Εθνικού Απολυτηρίου καθώς και ως επιτηρητές ή εκφωνητές σε αυτές μέχρι 8 ημέρες.
 • Εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού μέχρι 9 ημέρες.
 • Εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι ΠΛΗΝΕΤ μέχρι 10 ημέρες.
 • Οι υπεύθυνοι των ΕΚΦΕ μέχρι 9 ημέρες.