Εισοδηματική ενίσχυση

Πληροφορίες

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα

Σύμφωνα με την υπ’αριθμόν 2/46354/0026/20-7-2012 Υπουργική Απόφαση, οικογένειες συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε. που έχουν ανήλικα τέκνα που φοιτούν  σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, δικαιούνται εισοδηματική ενίσχυση 300 Ευρώ ετησίως για κάθε παιδί – μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.

Για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης αυτής πρέπει να συγκεντρωθούν σε κάθε σχολείο τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στη συνέχεια να αποσταλούν στη ΔΔΕ Αργολίδας (Οικονομικό Τμήμα). Αναλυτικές οδηγίες και υποδείγματα βεβαιώσεων είναι διαθέσιμα για λήψη στην αριστερή στήλη της σελίδας αυτής με τίτλο “Αρχεία”.

Επισημαίνεται ότι,  η οικονομική ενίσχυση των οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα θα δίνεται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, με την  παρουσίαση βεβαίωσης κανονικής παρακολούθησης μαθημάτων κατά το σχολικό έτος που έληξε, και όχι στην αρχή με την εγγραφή.